26. april 2013
Viser til bedriftens forslag til plan og retning for endringer av selskapets tjenestepensjon framlagt på møte med fagforeningene 12. april 2013.
Vi har gjennomgått materiale og tidsplanen og ser at de foreslåtte endringene vil få betydelige konsekvenser for de ansatte og at tidsplanen ikke harmoniserer med myndighetenes plan for innføring av ny pensjonslovgivning i privat sektor.
I mars i år ba Finansdepartementet Banklovkommisjonen utrede en ytelsesbasert kollektiv alderspensjon tilpasset den nye pensjonsreformen. Dette arbeidet har startet opp og er forventet ferdig forhåpentligvis tidlig i 2. halvår i år.
Vi er opptatt av at vi i fellesskap får alle fakta/konsekvenser på bordet for alle de 4 aktuelle ordningene loven gir åpning for, det får vi ikke før regelverket er kjent. Det vil selvsagt bli svært vanskelig å gå med på ytterligere svekkelser i ansattes pensjoner. Det må settes av nødvendig tid for å sikre kvalitet i underlaget og forsvarlig behandling mellom partene før beslutning.
Vi vil anmode bedriften å avvente arbeidet med endringer i tjenestepensjonsordningen til vi har fakta og konklusjoner fra banklovkommisjonens utredning om en ny ytelsespensjon der alle elementer er med. På den måten mener vi selskapet vil bli oppfattet som en profesjonell og seriøs arbeidsgiver og at eventuelt nye ordninger kan bli oppfattet som gjennomarbeidet, at konsekvensene er kjent og man har tillit til at prosessen har vært forsvarlig.
Livsfasepolitikk og planer for hvordan selskapet skal tilrettelegge for arbeid frem til pensjonsalder er et avgjørende tema i forbindelse med pensjonsreformen, og en tydelig og omforent plan på dette området blir viktig.
Pensjon er komplisert tema med mange elementer som spiller inn, informasjon som er forståelig i et helhetlig bilde for ansatte blir svært viktig,

Med hilsen
 Industri Energi    Tekna    NITO    Lederne    YS