Det ble gitt to tilbud fra bedriften, det siste med en ramme på 2%.
Samarbeidet mellom foreningene har fungert godt, til tross for dette var det ikke mulig å få bedriften til å øke rammen.

Vi har tatt følgende protokolltilførsel;
Industri Energi Statoil viser til tilbakemeldingen overlevert bedriften 3.juni kl 15.00
Basert på dette samt Riksmeklerens møtebok vedrørende mellomoppgjøret 2013 mellom LO og NHO, mener vi det er forsvarlig å kunne gi en ramme som er høyere enn 2%.

Fra møteboken, relatert lokale forhandlinger;
Lokale forhandlinger skal føres på basis av de enkelte overenskomster og slik at tillegg skal gis på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet, dvs.
bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkuranseevne.
Lokale forhandlinger skal føres mellom de stedlige parter og skal være reelle, uavhengig av hvilke begreper overenskomstene inneholder mht. forhandlinger, drøftinger, vurderinger eller lignende.

Basert på dette mener vi bedriften ikke har gjennomført reelle forhandlinger, og vi beklager at bedriften velger å iverksette oppgjøret ensidig.

Etter en helhetsvurdering kan Industri Energi Statoil ikke akseptere tilbudet.

Mellomoppgjør!
Siden dette er et mellomoppgjør uten konfliktrett gjennomfører bedriften tilbud nr 2 ensidig.

Bedriftens tilbud nr 2 fra torsdag kl 18.00:
For ansatte på individuelt lønnssystem gis det et individuelt tillegg innenfor en ramme på 2%, dog slik at det gis et minimumstillegg på kr 7 500,- for ansatte i lønnsgruppene 6 – 13.
Men med følgende presisering i dag «individuelt avlønnede på land og sokkel som har fått People@Statoil rating 1 på adferd eller leveranse, vil ikke bli omfattet av minimumstillegget
Ny lønn iverksettes fra 1.juli 2013.

For tariff på land gis et tillegg på tarifflønnstabellen på kr 9 213,- inkl feriepenger.
For tariff på sokkel på 1460 timer gis et tillegg på kr 12 500,- inklusiv feriepenger og sokkelkompensasjon.
Ny lønn iverksettes fra 1.juni 2013.

Tillegget på kr 0,75 pr time som ble gitt i de sentrale forhandlingene mellom NHO og LO utbetales som et engangsbeløp fra perioden 1.april til 31.mai, og gjøres opp med kr 358,-. Engangsbeløpet er inkl feriepenger og sokkelkompensasjon.

For ansatte på land tariff og for individuelt avlønnede gjøres tillegget opp med en engangsutbetaling på kr 244,- inklusive feriepenger.
Utbetalingen foretas pro rata for arbeidstakere som arbeidet deler av perioden eller som har arbeidet deltid.

Øvrige endringer:
Kompensasjon for natt-/konferanse tillegg økes med kr 1,- pr time til kr 65,- og kr 1,50 pr time til kr 81,50 med virkning fra 1.juli (individuelt avlønnet).
Helligdagstillegget for individuelt avlønnede på sokkelen og avtalt helligdagstillegg på land økes med kr 20,- til kr 1820,- med virkning fra 1.juli 2013.
For tariffert personell vil kompensasjonene økes tilsvarende fra 1.juni 2013.

På vegne av forhandlingsutvalget
Lill-Heidi Bakkerud