- Entry er et medie I Statoil hvor vi som tillitsvalgte IKKE har noen mulighet til å verken svare, kommentere eller forklare saker for ansatte i Statoil. Dette vet selvfølgelig Hovden svært godt.
Vi registrerer også at Hovden syntes det er beklagelig at de ansattes tillitsvalgte er uenige med bedriften i å outsource arbeidsplasser til lavkostland.
Vi snakker her om mange hundre eller kanskje flere tusen arbeidsplasser om planene gjennomføres.
Da får Hovden syntes at våre synspunkter og meninger er så beklagelige han bare vil. Vi står for disse uansett hva han eller bedriften mener.

Så til selve saken som blir omtalt på Entry siden:
Bedriften hevder at de sentrale tillitsvalgte har blitt informert om omfanget og potensialet i prosjektet gjennom hele prosessen.
Ja, det er riktig at vi på et tidlig tidspunkt fikk informasjon om at potensialet i en eventuell utflagging av arbeidsplasser kunne bli svært omfattende gjennom flere «mulighetsrom».
Dette førte selvfølgelig til kraftige reaksjoner i fra samtlige fagforeninger i Statoil.
Det ble etterhvert klargjort fra konsernledelsen og prosjektet om at det kun skulle utredes en utflagging i størrelsesorden 250-350 stillinger.
Det er innenfor dette scoopet vi som tillitsvalgte er blitt holdt informert om fra bedriften helt frem til div. dokumenter «kom på avveie» tidlig i Juli.

Av alle disse dokumentene er det bl.a. en svært omfattende strategi og kommunikasjonsplan. Her beskrives det hvordan Statoil skal gjennomføre en utflagging av minst 1000 arbeidsplasser, hovedsakelig til lavkostland i Østen og Baltikum. Det poengteres også at det er svært sannsynlig med oppsigelser i denne prosessen.
Videre viser dokumentene en plan for hvordan dette skal gjennomføres, og at det skal utføres i «bølger» i årene som kommer. Beskrivelsen viser da at de 250-350 stillingene vi har blitt informert om, kun er første bølge i dette prosjektet.
Det beskriver også hvordan en rekke sentrale eksterne og interne aktører skal informeres og behandles i saken.
Det gjelder sentrale og lokale politikere, tillitsvalgte internt, forbundene til de ansattes organisasjoner, hovedorganisasjonene, våre egne ansatte osv.
Og ikke minst presse og media, landsdekkende og lokalt.
Det beskrives ved navn og tidsplan hvem i Statoil som har ansvaret for de enkelte oppfølgingene.
Bl.a. er det allerede gjennomført møter med ordførere og andre politikere i Stavanger regionen. (Ordføreren i Stavanger mener også at hun ikke er blitt fortalt hele bildet)
Alt dette for å skape aksept for å gjennomføre planen som beskrevet ovenfor.
Det er i tillegg utarbeidet en rekke andre dokumenter som omhandler planene i hele prosjektet.
Innholdet i disse dokumentene var helt ukjente for de ansattes organisasjoner

Det er med denne bakgrunn at tillitsvalgte i Statoil hevder at de føler seg «ført bak lyset» eller «lurt» av bedriften.

Alle de fem fagforeningene i Statoil (Tekna, Nito, Lederne, YS og Industri Energi) har anklaget bedriften for manglende informasjon og derved brudd på hovedavtalen.
Dette er selvfølgelig svært alvorlig, og det skal avholdes forhandlingsmøte om dette i neste uke.
En uenighetsprotokoll vil deretter gå til de enkeltes hovedorganisasjoner for videre behandling. Dette er etter vår mening svært uheldig, og direkte pinlig for Statoil å havne i en slik situasjon.

Som fagforening er vi selvsagt opptatt av at vi driver selskapet kostnadseffektivt og økonomisk forsvarlig.
Det vil vi alltid være, men det må gjennomføres under rammer som er forenlig med Statoil sitt samfunnsansvar, lover og avtaler.

Det har alltid vært både vilje og gjennomførings evne til kostnadseffektiviseringer og omorganiseringer hos Statoils ansatte.
Da er det etter vår mening totalt unødvendig og meningsløst å gjennomføre de planene som ligger til vurdering hos konsernledelsen.
Særlig siden en rekke økonomi professorer og forskningsteam er svært skeptiske til om det i det hele tatt er noen økonomisk gevinst i denne type utflagging.
De konkluderer tvert imot med at de totale kostnadene faktisk vil bli større med en utflagging når helhetsbildet blir klart.

La oss derfor til slutt komme med en direkte oppfordring til bedriften. Ikke til Magne Hovden, men til Helge Lund og resten av konsernledelsen.
For øvrig den samme oppfordring vi har gjort i samtlige møter vi har hatt med konsern ledelsen.

Legg dette prosjektet ned og vekk, og gå heller i dialog med de ansattes fagforeninger om gjennomføring av normale kostnadseffektiviseringstiltak i konsernet

På vegne av arbeidsutvalget i Industri Energi Statoil

Per Martin Labråthen

 

 - Vedlagt Magne Hovdens innlegg

«Informasjon om potensial for outsourcing presentert for over ett år siden»

Sourcing-prosjektet som pågår i stabene har de siste ukene vært gjenstand for bred medieomtale i norske medier. Det er blant annet framsatt påstander om at selskapet har holdt tilbake informasjon overfor våre tillitsvalgte om omfanget av prosjektet.

Bakgrunnen for omtalen i media har vært to interne Statoil-dokument media har fått tak i.
– Jeg synes det er viktig at alle ansatte får tilgang til faktisk informasjon om hva som har vært sagt og gjort. Det er beklagelig, men ingen overraskelse at det er uenighet mellom ledelse og fagforeninger om blant annet bruk av outsourcing. Det er en debatt vi er klare for å videreføre, sier Magne Hovden, direktør for People and organisation i Statoil.


– Men påstander om at vi har ført de tillitsvalgte bak lyset ved å holde tilbake informasjon kan ikke bli stående uimotsagt. Det er nok av dokumentasjon på at informasjon er gitt. Referat fra informasjons- og drøftingsmøter, møter i Sentralt Bedriftsutvalg og Entry-meldinger er eksempler på dette, sier Hovden.
Arbeidet med å effektivisere stabs- og støttefunksjoner i Statoil har pågått lenge. Den nye stabs- og støtteorganisasjonen som ble implementert 1. april var første steg i en flertrinnsprosess.

Media har de siste dagene gjengitt påstander fra sentrale tillitsvalgte i Statoil om at informasjon er holdt tilbake og at ikke «hele bildet ble presentert». Men allerede for over ett år siden, i juni 2012, ble informasjon om mulighetsrommet delt med de ansattes organisasjoner.
Det førte blant annet til flere oppslag i Stavanger Aftenblad om «frykt for masseoppsigelser» og «potensial for effektivisering av opptil 1000 stillinger», og det fremkom at bruk av outsourcing var ett mulig virkemiddel.

– Vi har hele tiden lagt vekt på stor åpenhet i dialogen med våre sentrale tillitsvalgte og ansatte i de enheter som berøres av prosessene for effektivisering, sier Hovden.
– I løpet av det siste året har alle de sentrale tillitsvalgte i flere omganger fått omfattende informasjon om det pågående arbeidet. Det innebar at vi i første omgang klargjorde planer for å konkurranseutsette inntil 350 arbeidsplasser innenfor IT, Facility Management, regnskap og kontroll. Men det har vært like klart at dette var et første steg, og at ytterligere tiltak kunne komme, sier Hovden.

Forutsetningene for å gjennomføre outsourcing er at tilbudene som kommer inn viser at det er vesentlige kostnads- og effektiviseringsgevinster for Statoil. Først når den informasjonen foreligger vil en beslutning rundt de 350 stillingene kunne tas.
Dersom dette er vellykket, er det naturlig å se på det bredere potensialet som er fremkommet gjennom analyser. Hvor stort dette potensialet viser seg å være, er det for tidlig å si noe om. At det brukes ulike tall er en illustrasjon på at vi er i en tidlig utredningsfase.
Konkretisering av eventuelle planer vil i tilfelle ligge lenger fram i tid, og bli gjenstand for drøftelser og behandling i henhold til lover og regelverk.