I uttalelsen, som ble vedtatt på landsstyremøte i NOPEF den 10. desember, heter det videre:

NOPEF har registrert at regjeringen og Frp har inngått budsjettforlik i forbindelse med statsbudsjettet 2005. I forslaget og forliket til statsbudsjett foreligger det dramatiske endringer for beskatningen av sokkelarbeidere, sjøfolk, anleggsarbeidere og pendlere for øvrig. Disse endringene er som følger:

Fjerning av fradrag for kost for pendlere
Fjerning av skattefritaket for fri kost for sokkelarbeidere og hyretillegg for sjøfolk.
Fjerning av disse skattefritak betyr en betydelig skatteskjerpelse for de gruppene som blir rammet. Dette er helt motsatt av det regjeringen i sine uttalelser om statsbudsjettet har gitt uttrykk for – behovet for og ønske om skattelette til alle.

Regjeringen og Frp har i budsjettforliket fjernet skattefritaket på kost for pendlere. Dette vil medføre en meget kraftig skatteskjerpelse for pendlere. Det vil dreie seg om beløp mellom kr 38.000 og kr 44.000, som vil bli tillagt inntekten avhengig av antall pendlerdager. Dette er en skatteskjerpelse for en liten gruppe i norsk arbeidsliv som med sin fleksibilitet og villighet bidrar til verdiskapning rundt i hele landet. Vi kan her nevne industriutbyggingen i Aukra og på Melkøya. Disse utbyggingene ville ikke vært mulig uten pendlervirksomhet.

Skatteendringen vil frata anleggsarbeiderne muligheten til fradrag for kost, noe som vil bidra ytterligere til å vanskeliggjøre rekrutteringen til denne viktige bransjen. Det er heller ikke framlagt dokumentasjon som viser at pendlere innenfor anleggsyrkene har så høy boligstandard på anleggsstedet at det ikke er grunnlag for merkostnader til kost i forhold til å bo på sitt faste bosted. NOPEF mener at bostandard ikke kan være utslagsgivende for regulering av fradrag for kost og skattefritak for godtgjørelse til kost. Det må være den/de ekstra kostnader, som fremkommer som konsekvens av å bo to steder, som er utslagsgivende. Dette innebærer at arbeidstakere med lengre arbeidsreiser og de som må bo borte fra hjemmet, kommer dårligere ut.

NOPEF vil også vise til Skauge utvalgets tilrådning (NOU 2003:9 s 164), hvor det klart fremgår at en må se på pendling for anlegg arbeidere som en nødvendig del av deres inntektsgivende arbeide. Pendlerutgiftene kan derfor ikke sees på som en del av privatutgiftene for denne gruppen. Utvalget understreker også at en umiddelbar opphevelse av fradraget vil kunne skape urimelige konsekvenser for skatteytere. Både anleggsarbeidere som skatteytere og anleggsbransjen, som en viktig næring både for bosetting i distriktene, bedre infrastruktur og sysselsetting vil bli urettmessig rammet som følge av Regjeringens forslag til å fjerne fradragsretten og skattefritaket for merkostnader til kost for pendlere uavhengig av type pendlerbolig. Forslaget vil derfor slå svært urimelig ut i forhold til denne yrkesgruppen.

Om fjerningen av skattefritaket for fri kost for sokkelarbeidere og hyretillegg for sjøfolk vil NOPEF vise til Ot.prp 1 2004-2005 kap 9. Her beskriver regjeringen grunnlaget for sin vurdering. I punkt 9.3.1 sammenlignes en sokkelarbeider og sjøfolk med for eksempel ansatte på hotell. NOPEF vil her påpeke et svært viktig moment som ikke tas hensyn til i forlikspartenes begrunnelse: Dette dreier seg om sokkelarbeideren/sjøfolk sin mulighet til alternativer for fri kost. En ansatt på et hotell vil daglig starte sin arbeidsdag med å reise fra sitt private hjem. Her kan den ansatte velge å ta med seg sin egen matpakke for å unngå å bli beskattet for en fordel. Denne muligheten har ikke sokkelansatte eller sjøfolk.

Videre så finner NOPEF regjeringens tankegang merkverdig når den i punkt 9.4 beskriver følgende: Opphevelsen vil videre medføre en forenkling av regelverket og større grad av likebehandling. Som eksempelet over vil det være svært lite som minner om likebehandling mellom en hotellansatt opp mot sokkelarbeider/sjøfolk. Dette medfører at en sokkelarbeider/sjøfolk vil få en økt innbetaling av skatte på minimum kr 5.000 for personell på faste innretninger, mens ansatte på flyttbare innretninger vil dette medføre samme beløp. Men sammen med bortfallet av hyretillegget vil skatteskjerpelsen beløpe seg til minst kr 15.000.

NOPEF organiserer grupper bl.a. på flyterigger som blir berørt av den foreslåtte fjerningen av skattefritak for hyretillegg for sjøfolk og ansatte på flytende innretninger. NOPEF mener at skatteskjerpelser for disse er helt urimelig fordi man også for denne gruppen må legge til grunn både bo- og arbeidsforhold som er spesifikke og spesielle for disse maritime yrkene. Dette kan ikke uten videre sammenlignes med en hvilken som helst yrkesgruppe på land.

NOPEF vil avslutningsvis si at man har merket seg at det er en Høyre dominert regjering og Frp som kommer med denne skatteskjerpelsen for arbeidsfolk. Vi finner det helt merkverdig at stortinget etter debatten om kostnadsnivået på norsk sokkel som regjeringen drev frem - gjør det dyrere for arbeidsfolk å arbeide der! Forskjellen mellom liv og lære er stor hos budsjettpartnerne – NOPEF skal gjøre jobben med å minne de på nettopp det i tiden fremover!

Kilde: NOPEF aktuellt v/ torill moen