Hun anbefaler alle om å lese nøye lovteksten fra Personopplysningsloven som finnes gjengitt nedenfor, og at man er sikker på å ha forstått hva dette betyr før man eventuelt samtykker.

Samtidig presiserer Bakkerud at drøftingene med bedriften om omfanget og bruken av det nye systemet ikke er sluttført. Foreningen er i dialog med forbundet og LO om saken, og vil komme tilbake med mer informasjon etterhvert.

Fra personopplysningsloven:

§ 2.7)
samtykke: en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandling av opplysninger om seg selv.

§ 8. Vilkår for å behandle personopplysninger
Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for

a) å oppfylle en avtale med den registerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås,
b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse,
c) å vareta den registrertes vitale interesser,
d) å utføre en oppgave av allmenn interesse,
e) å utøve offentlig myndighet, eller
f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.