Bakgrunnen for tiltakene som nå legges frem, startet ved at NOPEF i Statoil tok opp saken ved lønnsoppgjøret i 2004.
Det ble den gangen nedsatt en arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte og folk fra bedriften. NOPEF i Statoil sin representant i gruppen var daværende nestleder i NOPEF i Statoil, Svein Aastvedt.
Arbeidsgruppen leverte fra seg sitt arbeid, og en ny gruppe med Svein G. Larsen som leder har nå lagt frem resultatet av arbeidene.


Følgende fem punkter har Statoil ASA besluttet å sette i verk for å få flere medarbeidere til å fortsette i jobben frem mot selskapets pensjonsalder, som er 67 år (65 år på sokkelen).

  • Arbeidsoppgavene skal tilrettelegges bedre. Eldre arbeidstakere må sikres meningsfylte oppgaver og muligheter til å utvikle sin kompetanse. Seniorene må også selv være villige til å utvikle seg i tråd med endrede behov.
  • Det skal innføres en prøveordning med mulighet for å kombinere 80 prosent arbeidstid med pensjon fra fylte 62 år. Den ansatte vil få lønn og pensjon som til sammen vil utgjøre 90 prosent av grunnlønn, og pensjonsgrunnlaget vil bli opprettholdt. Ordningen er søknadsbasert og forutsetter at arbeidssituasjonen tillater at den ansatte kan gå over på deltid.
  • Ansatte i Statoil ASA som fortsetter i full jobb etter fylte 62 år, får en ekstra ferieuke.
  • Det skal etableres en mentorordning for å sikre en bedre kompetanseoverføring til og veiledning av yngre ansatte. Ansatte over 55 år vil kunne få opplæring i rollen.
  • Kurset "Forberedelse til pensjonisttilværelsen" skal videreutvikles slik at også mulighetene for senkarriere vektlegges

Det er positivt at mange av våre forslag er vedtatt, sier Svein Aastvedt. Det man her har fått til mener jeg er bra, selv om jeg skulle ønske bedriften hadde gått lenger enn de foreslåtte 80/20 prosent arbeid/pensjon etter fylte 62 år. Vi kunne godt tenke oss en 50/50 ordning.

Seniorpolitikk er et tema mange er opptatt av. NOPEF i Statoil har fått mange henvendelser. Det var derfor på høy tid bedriften nå la frem disse retningslinjene, sier Lill Heidi Bakkerud.
Dette gir et tydelig signal om at seniorene har erfaring og kompetanse som selskapet er avhengig av, avslutter Lill Heidi.