Årsmøtet startet kl 12.05 i konferansesalen på Kollsnes. Dag Unnar Mongstad ble valgt til møtedirigent. Mona Misje og Geir Oddvin Tveit ble valgt til referenter.

Årsmøtet behandlet og godkjente årsmelding og regnskap for 2005. Arbeidsplan for 2006 ble også behandlet og vedtatt.

Valgkomitéen, ledet av Rune Johannessen Rong, innstilte Freddy Jonas som nestleder etter Jan Inge Oen, som gikk til PKF i august. Komitéen innstilte videre Johannes Fjeldstad som nytt styremedlem. Øvrige i styret som var på valg ble foreslått gjenvalgt. Valgkomitéens innstilling ble vedtatt.
I tillegg til disse ble Frode Thorsen gjenvalgt som revisor. Kari Johannesen Loyd og Jøran Krossøy ble valgt inn som representanter i valgkomitéen.
Klikk her for fullstendig oversikt over styrets sammensetning etter årsmøtet.

Etter årsmøtedelen var over, fortsatte medlemsmøte hvor Dag Unnar Mongstad brukte tiden til diverse orienteringer om hva som foregår sentralt i NOPEF i Statoil og i forbundet.
Status og tidsplan rundt arbeidet med saken NOPEF/KJEMISK, samt det nært forestående valget til Statoils styre, bedriftsforsamling og pensjonskassens styre var naturlige temaer.
Møtet ble avsluttet kl 14.00.