Med innsatspersonell forstås det personell som i en beredskapssituasjon er tiltenkt gitte oppgaver.
Arbeidsgruppen vurderte mange funksjoner med hensyn på om en skulle sette krav til helse og fysikk ut over kravene i helsesertifikatet.
Blant annet ble livbåtførere og helidekk - mannskap vurdert.

Arbeidstaker-representantene satte fire forutsetninger som et absolutt krav hvis vi i det hele tatt kunne være med å diskutere dette.

De fire kravene var følgende:
• Deltakelse i en beredskapsfunksjon må være basert på ”frivillighet”
• Dersom en ikke møter kravet ut over helseattesten, så må dette ikke føre til utstøting, dvs at en bare blir tatt ut av innsatsfunksjonen, men kan fortsette i sitt vanlige arbeid
• En må skille mellom stilling og beredskapsfunksjon
• De fysiske testene må kvalitetssikres slik at de er repeterbare.
Disse fire punktene ligger inne i anbefalingen.

Med ”frivillighet” mener vi her at aktuell person skal bli spurt om de vil delta i den aktuelle innsatsfunksjonen. Den enkelte har rett til å reservere seg ut fra Psykisk/fysisk og/eller medisinsk grunnlag.
Det ble i mai 2007 satt ned en partssammensatt arbeidsgruppe i OLF som skulle revidere retningslinje 002
Konklusjonen fra gruppen er at anbefalingen fra SfS vil komme inn i retningslinjen.

Vi har fått mange henvendelser med spørsmål om disse kravene også skulle gjelde for helidekkmannskap.
Til det er å svare at konklusjonen fra gruppa var at det kun er de som har en røykdykkerfunksjon som skal ha disse kravene. Det betyr da at helidekkpersonell ikke skal ha disse kravene.

Det er ikke slik at personer som må bruke friskluftapperat må oppfylle kravene.
Vi var i møte med OLF senest i forrige uke, og de var litt oppgitt over at selskapene ikke hadde gjort jobben sin med å gå ut i organisasjon med denne informasjonen.
Anbefalingen fra arbeidsgruppa vil nå komme inn i retningslinjen fra OLF.

Arne Steinar Strand
IndustriEnergi StatoilHydro