SU er et rådgivende organ før UPN Ledelse tar sin beslutning i slutten av denne uken.
Industri Energi Sokkel har levert sine innspill og kommentarer.

Blant mange punkter sier vi at den beste måten å ivareta sikker og effektiv drift, er ved opprettholdelse av en samlet vedlikeholdsavdeling. Vi kan ikke se at delt vedlikehold er den beste måten å organisere drift og vedlikehold på.
Vi sier også det er stor usikkerhet om hvordan felles driftsmodell er ment å fungere, samt hvilke forutsetninger som skal legges til grunn innenfor modellen.

Industri Energi Sokkel mener også at en beslutning om riktig dimensjonering og ressurssetting er helt sentral og avgjørende for sikker og effektiv drift.

Den største uenigheten på dimensjoneringa lokalt dreier seg om:
 -
For stor nedbemanning på enkelte plattformer.
 - I dimensjoneringa som er satt er det skjevfordeling mellom grunnbemanning og aktivitetsstyrt bemanning.

Vi har også rådgitt bedriften at på bakgrunn av nye forsterkede risikoanalyser må det gjøres en ny totalvurdering av risiko av ny modell og dimensjonering før besluttning fattes. Industri Energi kan ikke se at dette er utført.

Fagforeningene i S AMU ga et felles råd til UPN Ledelse om å hensynta våre innspill før beslutning.

Industri Energi Sokkel har i hele prosessen forholdt oss til vedtak gjort i interne organer, og hatt en fast og stø kurs uten å endre syn underveis..

Prosessen videre blir at senest fredag 19.12 vil UPN Ledelse komme med en tilbakemelding på sin beslutning.