Industri Energi mener bedriften må fokusere på kompetansebehov, og ikke hvor mye tid arbeidet tar. Dette er fra vår side et totalt feil fokus til denne stillingen

I ett av punktene sier bedriften - med innføring av ny driftsmodell ønsker bedriften å videreføre satsingen på å heve kompetansen gjennom å legge til rette for at ansatte innen Dekk/Lager kan ta fagbrev”
Dette vil si at de legger til rette for at personellet kan ta fagbrev, men dersom plattformen har definert lagerdelen til 40%, så vil de ikke gi kompensasjon for fagbrevet, da stillingen er under 50%.
Industri Energi mener at dette er det reineste tøv. 

Alle plattformer er avhengig av lik kompetanse for at lageret på alle installasjoner skal drives sikkert og effektivt, og opp mot alle krav som ligger til denne posisjonen. Dette handler ikke om hvor stor materialflyten er slik bedriften mener, men kvaliteten på jobben.

Bedriften vil i løpet av kort tid legge fram en oversikt over hvordan dette fordeler seg prosentvis på våre installasjoner offshore slik at dette er fastsatt når personellet melder interesse.
Fordelen med dette er selvfølgelig at personell som ønsker en full stilling, kan melde interesse der hvor dette blir definert. Informasjon vil bli lagt ut i løpet kort tid.
Industri Energi er videre særdeles skuffet over at dette ikke er en søkbar stilling, men en kombinert lager/dekk funksjon.

Følgende informasjon ble framlagt av bedriften i møtet:

Bedriften vil presiseres at det på installasjonene også i fremtiden vil være behov for kompetanse innenfor materialfaget der bedriften ønsker at denne kompetansen videreutvikles blant våre ansatte.
Imidlertid varierer behovet for lagerfunksjonen betydelig mellom installasjonene. Dette har sin bakgrunn i installasjonenes størrelse og volum av materialflyt til og fra installasjonene.
Følgelig er det mulig at man på noen installasjoner vil kunne kombinere lagerfunksjonen med dekksarbeid. For å synliggjøre dette forholdet og samtidig legge til rette for fleksibilitet i organisasjonen har bedriften i utarbeidelsen av standardisert driftsmodell for UPN valgt å definere behovet for lager/materialkompetanse sammen med dekksfunksjonen.
I standardisert driftsmodell fremkommer dette som Dekk/Lager i organisasjonskartene for den enkelte installasjon.

• Alle som i nåværende organisasjon innehar stilling som materialforvaltere og dekk/lager beholder i utgangspunktet sin nåværende tariffmessige lønnsinnplassering og karriereløp ved innplassering i ny organisasjon.
• Ved innplassering i ny organisasjon vil ansatte på Dekk/Lager som går inn i stilling hvor lagerfunksjonen utgjør 50% eller mer av stillingen vil bli innplassert i karrierestigen for Logistikk eller i karrierestigen for operatør/tekniker (for de som har/tar fagbrev materialadministrasjon). Dersom de senere flytter til en installasjon med dekk/lager stillinger hvor lagerfunksjonen utgjør mindre enn 50% av stillingen, beholdes den lønnsmessige innplassering i karrierestigen.
• I forbindelse med innføring av ny driftsmodell ønsker bedriften å videreføre satsingen på å heve kompetansen gjennom å legge til rette for at ansatte innen Dekk/Lager kan ta fagbrev.
• Den lønnsmessige uttelling ved avlagt fagbrev vil være at Dekk/Lager ansatte, som er i stilling hvor lagerfunksjonen utgjør mer enn 50% av stillingen, få opprykk til karriereløpet for operatør/tekniker i henhold til de til enhver tid gjeldende regler .


For Au Sokkel
Steinar Slaaen